Voorkomen

GAIN wil infecties zoveel mogelijk voorkomen voor de 1e, 2e, en 3e lijn. Het netwerk richt zich daarbij op vijf thema's.

Coördinatie en zicht op risico’s

Wat zijn de grootste risico’s voor onze regio? Hoe kom je in contact met experts die je helpen? Daarvoor kun je terecht bij GAIN. Het netwerk stimuleert, faciliteert en verbindt zorgaanbieders in de regio. De deelnemers zorgen samen voor een up-to-date beeld van infectiepreventie en antibioticaresistentie en verscherpen hun focus precies waar nodig. 

Surveillance en communicatie over BRMO

Infectieziekten stoppen niet bij de voordeur. Voor een betere surveillance zet het netwerk in op (implementatie van) transmurale werkafspraken in de regio. Daarmee zorgen we samen voor een veiligere overdracht van patiënten, voor het beter delen van informatie en voor meer inzicht in regionale uitbraken.

Infectiepreventie

GAIN verzorgt audits rondom infectiepreventie. Zorgorganisaties en professionals krijgen daarmee inzicht in de kwaliteit van hun preventiebeleid. Als het nodig is, ondersteunt GAIN bij het maken van een concreet plan van aanpak. 

Onderwijs en deskundigheidsbevordering

Kennis en deskundigheid zijn onmisbaar als je infecties wilt voorkomen. GAIN verzorgt, stimuleert en ondersteunt kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Haak bijvoorbeeld aan bij de webinars, kies voor de interne opleiding tot aandachtsvelder of meld je voor ondersteuning op locatie. 

Antimicrobial stewardship

Juist voorschrijven van antibiotica: makkelijker gezegd dan gedaan. GAIN ontwikkelt lesmateriaal voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

 

Heb je zelf een idee of project om infecties te voorkomen? Laat het weten!


Projecten 2024

Het Gelders Antimicrobiële resistentie en Infectiepreventie Netwerk is opgericht om het ontstaan en de verspreiding van resistente micro-organismen in regio Gelderland te voorkomen. Hiervoor coördineren en ondersteunen wij verschillende projecten. We hebben deze projecten ingedeeld in drie thema's: antibioticaresistentie, juist gebruik van antibiotica en infectiepreventie. 

Op deze pagina lees je meer over de lopende projecten in 2024.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie DI voucher voor 24 uur

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie DI voucher voor 24 uur

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

Achtergrond
Eén van de doelstellingen van Zorgnetwerk GAIN is het bevorderen van infectie preventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten en wijkverpleging. Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt aangeboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De deskundige infectiepreventie zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • Oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie;
  • Scholing tav infectiepreventie;
  • Opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Infectiepreventie Audit.

Voorwaarden
De DI is gecertificeerd en heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. De voorkeur gaat uit naar een DI die verbonden is aan een afdeling infectiepreventie van een ziekenhuis of GGD in de buurt. Is dit niet mogelijk dan gaat in overleg met het zorgnetwerk gezocht worden naar een DI. Of als een organisatie voorkeur heeft voor een DI dan kan dat ook aangegeven worden.

De voorwaarden en toelichting van de voucherregeling inzet deskundige infectiepreventie is hier te vinden.

Aanvraagformulier
Klik op onderstaande button voor het aanvraagformulier: 


Let op: sla het document na het invullen op je computer op en stuur deze naar ons secretariaat via: secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.

Thema's


Voorkomen

GAIN wil infecties zoveel mogelijk voorkomen voor de 1e, 2e, en 3e lijn. Het netwerk richt zich daarbij op vijf hoofdactiviteiten. 

lees meer

Thema 1. Coördinatie, communicatie en risico’s

GAIN coördineert en ondersteunt verschillende projecten. Daarnaast telt GAIN verschillende klankbordgroepen. Hun focus ligt op het verzamelen van input van de werkvloer en op bredere toetsing van ideeën binnen de verschillende zorgsectoren. GAIN verzorgt ook een jaarlijkse update van het risicoprofiel, waarin informatie relevant voor onze regio op het gebied van infectiepreventie staat samengevat.

lees meer

Thema 1. Coördinatie, communicatie en risico’s

GAIN coördineert en ondersteunt verschillende projecten die voor ons zorgnetwerk van toegevoegde waarde zijn. We stemmen tien keer per jaar af over de richting en voortgang van die projecten. Dat gebeurt binnen het regionaal coördinatieteam (RCT). Het RCT beoordeelt ook de nieuwe projectvoorstellen. Verder is bij ieder lopend project een lid van het RCT betrokken. Zo zijn we met elkaar steeds op de hoogte van alle activiteiten.

GAIN telt verschillende klankbordgroepen. Hun focus ligt op specifieke zorgsectoren, zoals huisartsen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en langdurige zorg. Binnen die sectoren richten de klankbordgroepen zich onder andere op het verzamelen van input van de werkvloer en op bredere toetsing van ideeën.

GAIN verzorgt daarnaast een jaarlijkse update van het risicoprofiel en onderhoudt de website en andere communicatiekanalen.

Download hier de Regio Rapportage Antibioticaresistentie (ABR) 2022


Thema 2. Surveillance en het delen van informatie over BRMO

GAIN richt zich met drie projecten op surveillance en het delen van informatie over BRMO.

lees meer

Thema 2. Surveillance en het delen van informatie over BRMO

Project Implementatie transmurale werkafspraken

Als bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) de kop opsteken, vraagt dat om onmiddellijke (voorzorgs)maatregelen. Zorgverleners moeten dan ook zo snel mogelijk op de hoogte zijn van BRMO-dragerschap van een (aangekondigde) patiënt. Dit project richt zich op de implementatie van duidelijke en uniforme, transmurale werkafspraken voor cliëntoverdracht als er een BRMO in het spel is. Het landelijk document met richtlijnen (oktober 2020) dient als basis voor de implementatie van de volgende vier thema’s binnen de GAIN-regio.

  • Versnellen informatieoverdracht van de tweede naar de eerste lijn en vice versa
  • Verbeteren informatieoverdracht naar de thuiszorg
  • Uniformeren BRMO-labeling en -ontlabeling in alle ziekenhuizen
  • Uniformeren informatievoorziening over BRMO’s in de regio

Project Deelname aan surveillances

In dit project stimuleert GAIN de zorginstellingen in de regio om deel te nemen aan surveillanceprogramma’s voor antibioticagebruik en antibioticaresistentie. Programma’s als ISIS-AR, SNIV en SOZI-AMR dragen bij op drie niveaus. Op de eerste plaats vergroten ze het inzicht van zorginstellingen in hun eigen situatie op het gebied van antibiotica. Daarnaast dragen ze bij aan het in kaart brengen van regionale risico’s én helpen ze om antibioticaresistentie landelijk meetbaar te maken.


Thema 3. Infectiepreventie

GAIN wil de infectiepreventie in de regio verbeteren zodat zorginfecties worden voorkomen.

lees meer

Thema 3. Infectiepreventie

Via verschillende werkgroepen bieden we iedere sector oplossingen-op-maat. De invulling komt samen met zorgverleners uit het veld tot stand en sluit aan bij de specifieke behoeftes en richtlijnen binnen hun sector. Het project focust op de volgende vier sectoren: wijkverpleging, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en huisartspraktijken.


Thema 4. Antimicrobial stewardship

GAIN richt zich met vijf projecten op het juist voorschrijven van antibiotica (antimicrobial stewardship).

lees meer

Thema 4. Antimicrobial stewardship

FTO/DTO
Het FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) en het Diagnostisch ToetsOverleg (DTO) zijn nascholingen voor artsen. GAIN streeft ernaar alle huisartsen in de regio iedere twee jaar een antibiotica-gerelateerd FTO/DTO te laten volgen. We ontwikkelden voor hen de SABEL-scholing en een escape-spel. Daarnaast bieden we huisartsen ook andere relevante FTO’s. Eventuele kosten worden (deels) door GAIN vergoed.

GAIN heeft een FTO-escape-spel ontwikkeld voor specialisten ouderengeneeskunde. De combinatie van het spel met een e-learning en een nabespreking maakt hen wegwijs in de laatste richtlijnen voor antibiotica, specifiek voor de ouderenzorg.

A-teams
A-teams zijn antibiotica-teams uit de verschillende ziekenhuizen in de regio. GAIN faciliteert hun onderlinge overleg over de aanpak van antibioticaresistentie, zodat zij kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren. 

OPAT
OPAT staat voor outpatient parenteral antimicrobial treatment en gaat over extramurale toediening van antibiotica. OPAT verkort de ligtijden in de ziekenhuizen en verkleint zo de kans op verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s). Daarnaast krijgt de patiënt dankzij OPAT sneller weer zelf de regie over zijn leven. Binnen het OPAT-project heeft  GAIN de praktijkgids herzien. Dit is een hulpmiddel voor OPAT-teams (in oprichting) bij het opzetten of verder voorgeven van een OPAT-programma in hun ziekenhuis.