Projecten 2024

Het Gelders Antimicrobiële resistentie en Infectiepreventie Netwerk is opgericht om het ontstaan en de verspreiding van resistente micro-organismen in regio Gelderland te voorkomen. Hiervoor coördineren en ondersteunen wij verschillende projecten. We hebben deze projecten ingedeeld in drie thema's: antibioticaresistentie, juist gebruik van antibiotica en infectiepreventie. 

Op deze pagina lees je meer over de lopende projecten in 2024. Neem gerust een kijkje. Wil je meer informatie over deze projecten of heb je ideeën voor nieuwe projecten, neem contact met ons op. Wij horen het graag!

Neem contact op

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn

Antibioticaresistentie


Project | Regionaal typeringsnetwerk Medisch microbiologische laboratoria en de GGD

In dit project willen we inzicht krijgen in welke typen bijzonder resistente Klebsiella pneumoniae in de regio voorkomen, uitbraken opsporen en verdere regionale verspreiding voorkomen.

Lees meer

Project | Regionaal typeringsnetwerk Medisch microbiologische laboratoria en de GGD

 

Omschrijving project
Whole-Genome-Sequencing (WGS) is een vorm van moleculaire typering die alle genetische informatie van een bacterie in beeld brengt. Hierdoor is deze methode uitermate geschikt voor surveillance (het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica) en bronopsporing. Voor dit project worden alle Klebsiella pneumoniae stammen van drie deelnemende ziekenhuizen door middel van WGS gesquenced. De (geanonimiseerde) data wordt gedeeld met de deelnemende ziekenhuizen waardoor sneller gereageerd kan worden.

 

Het doel
In dit project willen we inzicht krijgen in welke typen bijzonder resistente Klebsiella pneumoniae in de regio voorkomen, uitbraken opsporen en verdere regionale verspreiding voorkomen.

Project | Transmurale werkafspraken

Het project Transmurale werkafspraken richt zich op het in kaart brengen van de knelpunten bij patiëntoverdracht van BRMO-dragers en het doorvoeren van verbeteringen.  

Lees meer

Project | Transmurale werkafspraken

 

Omschrijving project
In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorgorganisaties, of naar de thuissituatie, goed en tijdig informatie overgedragen als de patiënt BRMO-drager is of bij verdenking van dragerschap. Deze juiste patiëntoverdracht stuit helaas nog op knelpunten. Met name in informatieoverdracht en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen. In dit project worden de knelpunten in kaart gebracht en verbeteringen doorgevoerd.  

 

Het doel
In dit project willen we bijdragen aan het juist en tijdig overdragen van informatie over BRMO-dragerschap (of verdenking daarop) bij verplaatsingen van patiënten tussen zorgorganisaties of naar de thuissituatie. En het toepassen van de juiste maatregelen in ziekenhuizen, langdurige zorg en wijkverpleging.


Project | Vereenvoudiging registratie ziekenhuisinfecties Ziekenhuizen

In dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor het vereenvoudigd registreren van ziekenhuisinfecties. Dit biedt meer ruimte voor doelgericht registreren en effectiever implementeren van infectiepreventiemaatregelen.

Lees meer

Project | Vereenvoudiging registratie ziekenhuisinfecties Ziekenhuizen

 

Omschrijving project
Tijdens dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor het vereenvoudigd registreren van ziekenhuisinfecties op basis van de vastgestelde criteria. Waarbij elke afdeling infectiepreventie van elk deelnemend ziekenhuis uit de GAIN-regio een methode gebruikt die aansluit bij de lokale setting.

 

Het doel
Vereenvoudigen en uitbreiden van de registratie van ziekenhuisinfecties, waarbij sprake is van continue monitoring. Dit biedt meer ruimte voor doelgericht registreren en het effectiever implementeren van infectiepreventiemaatregelen. 

 

Juist gebruik van antibiotica


Project | Bijeenkomsten A-teams Ziekenhuizen

In dit project organiseren we bijeenkomsten voor Antibioticateams (A-teams) van alle ziekenhuizen uit de regio. Om best practices te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Lees meer

Project | Bijeenkomsten A-teams Ziekenhuizen

 

Omschrijving project
Een Antibioticateam (A-team) bewaakt het voorschrijfgedrag van antibiotica in de organisatie. En bestaat uit tenminste een arts-microbioloog, een internist-infectioloog en een ziekenhuisapotheker en wordt bij voorkeur ondersteund door een professional met ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg.

 

Tijdens dit project staat het delen van kennis, samenwerken en elkaar inspireren centraal. Daarom wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor A-teams van alle ziekenhuizen uit de regio om best practices te delen.

 

Het doel
Het organiseren van bijeenkomsten voor A-teams van alle ziekenhuizen uit de regio om best practices te delen. Zo leren de A-teams van elkaar en inspireren elkaar. 


Project | Juist antibioticagebruik in verpleeghuizen Verpleeghuizen

Het project Juist antibioticagebruik in verpleeghuizen brengt in kaart in hoeverre er een Antimicrobial Stewardship (AMS) programma in de verpleeghuizen in de regio is opgezet. En de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

Lees meer

Project | Juist antibioticagebruik in verpleeghuizen Verpleeghuizen

Omschrijving project

Via een enquête wordt in kaart gebracht in hoeverre er een Antimicrobial Stewardship (AMS) programma in verpleeghuizen in de regio is opgezet. En de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. Hiervoor zal contact worden gezocht met de verschillende regionale groepen van specialisten ouderengeneeskunde in onze regio.

 

Het doel

Deze inventarisatie dient als input voor een vervolg in 2025 waarbij gedacht wordt aan het organiseren van een bijeenkomst waar specialisten ouderengeneeskunde best-practices met elkaar kunnen delen om juist antibioticagebruik te bevorderen en onjuist antibioticagebruik te doen afnemen.


Project | Onterechte antibiotica-allergie registraties Huisartspraktijken

In dit project wordt een protocol geoptimaliseerd voor het succesvol verwijderen van onterechte allergie-registraties in de huisartsenpraktijk.

Lees meer

Project | Onterechte antibiotica-allergie registraties Huisartspraktijken

 

Omschrijving project
Ongeveer 90% van de antibiotica-allergie registraties in de huisartsenpraktijken blijkt geen daadwerkelijke allergie te zijn. Dit leidt tot onnodig voorschrijven van tweede keus antibiotica of reservemiddelen. Wat bijdraagt aan het ontstaan van resistente micro-organismen. Voor patiënten waarbij het allergie label verwijderd kan worden, zijn meer antibiotica beschikbaar die niet alleen effectiever zijn, maar over het algemeen minder bijwerkingen hebben en tot minder zorgkosten leiden.

Het zorgnetwerk van Noord-Brabant, Rezisto heeft een aanpak hiervoor ontwikkeld en getest. Tijdens dit project worden in drie huisartsenpraktijken uit de GAIN-regio de penicilline allergielabels gecontroleerd en onterechte labels worden verwijderd. Per stap wordt onderzocht welke obstakels er zijn, welke tijdsinvestering nodig is en welke gevolgen de aanpassing heeft voor andere zorgverleners zoals apothekers, ziekenhuizen en het landelijke schakelpunt. Het protocol zal geoptimaliseerd worden zodat het klaar is voor uitrol in andere huisartsnetwerken. De deelnemende huisartsenpraktijken fungeren als kartrekkers in het huisartsennetwerk, om het protocol bij meer praktijken uit te rollen.

 

Het doel
Een protocol voor het op een veilige en gecontroleerde manier allergie labels verwijderen van patiënten met een onterechte antibiotica-allergie registratie in hun huisartsendossier.

BRMO-casemanagers

Bij ieder ziekenhuis en iedere GGD werkt een BRMO-casemanager. Hun taak is het informeren van zorgverleners en BRMO-dragers over resistente micro-organismen, maatregelen en gevolgen. De contactgegevens van de BRMO-casemanagers uit de GAIN-regio vind je hier:
 

Contactgegevens BRMO-casemanagers

Infectiepreventie


Project | Infectiepreventie in de wijkverpleging Wijkverpleging

Het project Infectiepreventie in de wijkverpleging ondersteunt organisaties bij de implementatie van het infectiepreventiebeleid. Zo dragen we bij aan het verminderen van het risico op infecties bij cliënten én zorgverleners in de wijkverpleging. 

Lees meer

Project | Infectiepreventie in de wijkverpleging Wijkverpleging

 

Omschrijving project
Medewerkers werken zelden samen, de zorg vindt plaats bij de patiënten thuis, middelen die nodig zijn om infectiepreventiemaatregelen goed te kunnen uitvoeren zijn niet altijd voorhanden. Dit zijn specifieke kenmerken van de wijkverpleging en maakt dat het implementeren en borgen van infectiepreventiebeleid moeilijk is. Tijdens dit project wordt een compleet pakket aan middelen ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van infectiepreventiemaatregelen.

Het pakket bestaat uit: het trainen van zorgverleners in effectieve infectiepreventiemaatregelen, het organiseren van een netwerkbijeenkomst waar ervaringen worden uitgewisseld en ideeën worden opgedaan voor implementatie van infectiepreventiemaatregelen, het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen en het organiseren van een webinar. 

 

Het doel
Het risico op infecties bij cliënten en zorgverleners verminderen door het bewustzijn en de kennis over infectiepreventie binnen organisaties in de wijkverpleging te vergroten. 

 


Project | Goed Gebruik Handschoenen Langdurige zorg en wijkverpleging

In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorgorganisaties met het meten en verbeteren van handschoengebruik. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden.

Lees meer

Project | Goed Gebruik Handschoenen Langdurige zorg en wijkverpleging

 

Omschrijving project 
In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorgorganisaties met het meten en verbeteren van handschoengebruik. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden. Via een app wordt gemeten hoe het handschoengebruik nu is. Daarna gaat de organisatie aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen om het handschoengebruik te verbeteren. Tools zijn o.a. een e-learning, webinar, video’s over goed gebruik handschoenen, een quiz, posters en instructiekaarten. De organisatie kiest zelf welke tool bij de zorgmedewerker(s) of afdeling past en wat haalbaar is.

Tip: Er is een mogelijkheid om voor dit project gebruik te maken van de DI voucher, voor 24 uur kosteloze inzet van een deskundige infectiepreventie. Lees hier de voorwaarden. 

 

Het doel
De verspreiding van micro-organismen bestrijden door het handschoengebruik onder zorgmedewerkers te verbeteren. Dit door aandacht en bewustwording: de toolbox helpt om het gesprek aan te gaan over handschoengebruik.

Project | Lijden door lijnen voorkómen Ziekenhuizen

In dit project implementeren en evalueren we een Toolkit voor het voorkomen van flebitis bij volwassen patiënten, in diverse soorten (topklinische, academische en perifere) ziekenhuizen in de regio. 

Lees meer

Project | Lijden door lijnen voorkómen Ziekenhuizen

 

Omschrijving project
Door middel van literatuurstudie hebben we onderzocht welke verpleegkundige handelingen (met name bij de plaatsing en verzorging van waaknaalden of perifere infusen) een directe invloed hebben op het voorkómen van flebitis bij volwassen patiënten. Hieruit is de Toolkit ontwikkeld. Met de Toolkit kunnen we een uniforme aanpak bieden om flebitis, ten gevolge van perifere infusen, te voorkomen.

De Toolkit is succesvol geïmplementeerd in het Slingeland ziekenhuis, waar de incidentie van flebitis aantoonbaar is gedaald. Nu gaan we de Toolkit in diverse soorten (topklinische, academische en perifere) ziekenhuizen in de GAIN-regio implementeren. Dit stelt ons in staat om een grondige evaluatie uit te voeren naar de uitvoerbaarheid en impact van de Toolkit in verschillende zorgomgevingen. Waarbij wij zowel kwalitatieve als kwantitatieve data gaan analyseren. Hierdoor kan de Toolkit worden geoptimaliseerd alvorens deze op landelijk niveau wordt uitgerold.

 

Het doel
De Toolkit succesvol implementeren en evalueren bij de betrokken ziekenhuizen. En het aantal flebitiden zichtbaar verminderen onder de opgenomen volwassen patiënten.


Project | Virtual Reality in het onderwijs Ziekenhuizen

In samenwerking met Health Academy van het Radboudumc is een Virtual Reality infectiepreventie spel ontwikkeld. In dit project implementeren we dit spel in het infectiepreventie onderwijs van coassistenten en de regionale scholing van Hygiëne kwaliteitsmedewerkers.

Lees meer

Project | Virtual Reality in het onderwijs Ziekenhuizen

 

Omschrijving project
In samenwerking met de Health Academy van het Radboudumc is er een Virtual Reality infectiepreventie spel ontwikkeld. Dit spel heeft het 'Keurmerk Valide Games' ontvangen van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH). In het spel leer je in een levensechte patiëntenkamer de infectiepreventie maatregelen juist toepassen. Zoals de volgorde van aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, juiste momenten van handhygiëne etc.

Er zijn drie levels ontwikkeld die steeds iets moeilijker worden. In het laatste scenario vinden bijvoorbeeld acute situaties plaats waarbij de speler snel moet schakelen en goed nadenken over de keuze welke infectiepreventie maatregelen nog worden toegepast. Zo leren spelers in een veilige en realistische omgeving.

In dit project implementeren we het Virtual Reality infectiepreventie spel in het infectiepreventie onderwijs van coassistenten en de regionale scholing van Hygiëne kwaliteitsmedewerkers.

 

Het doel
Het implementeren van het Virtual Reality infectiepreventie spel in het infectiepreventie onderwijs van de coassistenten in de regio. En in de regionale scholing van Hygiëne kwaliteitsmedewerkers in de ziekenhuizen.

Project | Netwerk-bijeenkomsten Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg

In dit project organiseren we netwerkbijeenkomsten rondom het thema infectiepreventie voor de gehandicaptenzorg. Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

 

Lees meer

Project | Netwerk-bijeenkomsten Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg

Omschrijving project
De meeste zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg staan nog aan het begin van het op een methodische manier werken aan het verbeteren en het borgen van goede infectiepreventie. Landelijke of regionale initiatieven om hier mee aan de slag te gaan, zijn vaak weinig specifiek voor het werken met deze doelgroep óf geven geen oplossingen voor de problemen en dilemma's waar binnen de gehandicaptenzorg tegenaan gelopen wordt.

Daarnaast zijn er maar weinig gehandicaptenzorgorganisaties die een deskundige infectiepreventie in dienst hebben, waardoor de infectiepreventie adviseurs (indien aanwezig) binnen de organisatie vaak degene zijn met het hoogste deskundigheidsniveau op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en uitbraakmanagement.

Om zowel inhoudelijk als procesmatig van elkaar te kunnen leren, kennis te delen én elkaar te inspireren, gaan we aan de slag met een project dat toewerkt naar regionale netwerkbijeenkomsten voor organisaties in de gehandicaptenzorg. En dan bij voorkeur de daar in dienst zijnde infectiepreventie adviseurs of beleidsmedewerkers.

Kortom: We zoeken jou! Ben je infectiepreventie adviseur, beleidsmedewerker of houd jij je op een andere manier bezig met infectiepreventie binnen jouw gehandicaptenzorginstelling? Sluit je aan en neem deel aan de netwerkbijeenkomsten (in 2024 1x fysiek en 1x online). Deelname is kosteloos.

Meer informatie? Mail projectleider Els Nijenhuis: e.nijenhuis@zozijn.nl.

Het doel
Het opzetten van netwerkbijeenkomsten rondom het thema infectiepreventie voor medewerkers van de verschillende gehandicaptenzorgaanbieders in de regio, die zich bezighouden met infectiepreventie binnen hun organisatie. Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

 

Dit project is een samenwerking met IP & AMR zorgnetwerk Euregio-Zwolle.


Project | Moeten we alles weggooien? Ziekenhuizen

In het project Moeten we alles weggooien wordt gemeten wat het besmettingsrisico is van schone, niet steriele materialen uit kasten en laden naar een volgende patiënt die wordt opgenomen. Hiermee wordt verspilling tegengegaan.

Lees meer

Project | Moeten we alles weggooien? Ziekenhuizen

 

Omschrijving project
Na ontslag van een patiënt worden veel schone, niet steriele materialen uit kasten en laden weggegooid in het kader van infectiepreventie. Binnen dit project wordt in het Radboudumc gemeten wat het besmettingsrisico is van deze materialen, met behulp van kweken op patiëntenkamers.

 

Doel
Onderbouwd bepalen of er materialen zijn die kunnen blijven liggen op patiëntenkamers na ontslag van een patiënt. Met als doel verspilling tegengaan: de impact op het milieu verminderen en kosten besparen.

Project | Schone Handen Helpen Langdurige zorg en wijkverpleging

In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorgorganisaties bij het meten en verbeteren van handhygiëne. 

Lees meer

Project | Schone Handen Helpen Langdurige zorg en wijkverpleging

 

Omschrijving project 
In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorgorganisaties bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Goede handhygiëne vermindert namelijk de verspreiding van micro-organismen en zorggerelateerde infecties.

Via een app wordt de naleving van de 5 momenten van handhygiëne gemeten. Daarna gaat de organisatie aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen om handhygiëne te verbeteren. Tools zijn o.a. een e-learning of webinar, video’s over handen wassen en desinfecteren, toetsingsmateriaal, posters handhygiëne en de handhygiëne box. De organisatie kiest zelf welke tool bij de zorgmedewerker(s) of afdeling past en wat haalbaar is.

Tip: Er is een mogelijkheid om voor dit project gebruik te maken van de DI voucher, voor 24 uur kosteloze inzet van een deskundige infectiepreventie. Lees hier de voorwaarden. 

 

Het doel
De verspreiding van micro-organismen bestrijden door handhygiëne onder zorgmedewerkers te verbeteren. Dit door aandacht en bewustwording: de toolbox helpt vooral om het gesprek aan te gaan over handhygiëne.