Mei 2019 eindigt de pilotfase van Zorgnetwerk GAIN, VWS heeft besloten voor vier jaar subsidie vrij te maken voor de Regionale Zorgnetwerken.

De afgelopen anderhalf jaar is een start gemaakt met het bouwen van het Zorgnetwerk GAIN. De eerste resultaten worden zichtbaar. Een paar voorbeelden: er hebben 19 locaties van verpleeghuizen deelgenomen aan het puntprevalentie onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Er is een risicoprofiel opgesteld. In het kader van het BRMO-casemanagersproject wordt gewerkt aan informatiematerialen voor onze regio en is het eerste product gereed: de BRMO-isolatiefilm voor patienten in een ziekenhuis. Daarnaast is er een inspiratiedag hygiënisch werken voor teams in verpleeghuizen georganiseerd waar meer 100 deelnemers aan meededen. De belangstelling was zo groot dat we het op 18 april een tweede keer organiseren.

De regionale zorgnetwerken krijgen na de pilotfase, die afloopt op 1 mei 2019 een permanent karakter. Het ministerie van VWS geeft de netwerken 12 basistaken mee, waar zij met de zorginstellingen in hun regio mee aan de slag gaan:

1. Actoren in beeld en activeren;

2. Stimuleren deelname landelijke surveillance;

3. Transmurale werkafspraken informatiedeling (dragerschap, resistentie);

4. Beschikbaar stellen regionale informatie (dragerschap, resistentie);

5. Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal niveau;

6. Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over resistentie en uitbraak;

7. Opstellen regionaal risicoprofiel en beheersplan;

8. Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering;

9. Opstellen plan en formats uniforme audits infectiepreventie;

10. Preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen;

11. Onderlinge bijstand en advies bestrijdingsmaatregelen;

12. Cyclisch verbeteren bewustwording en uitvoering rationeel voorschrijven.

GAIN heeft een subsidie-aanvraag ingediend bij VWS om deze basistaken uit te voeren via concrete activiteiten (Officiele bekendmaking in de Staatscourant 13 februari 2019). Heb je zelf een idee voor een verbetertraject of een activiteit die deze basistaken een stap verder helpt? Mail naar secretariaatGAIN. Wellicht kunnen we er een netwerkproject van maken of kunnen we je helpen om je idee van de grond te krijgen door er de juiste kennis of wat euro’s aan te koppelen. Waarom moeilijk doen als het samen kan?