De opdracht

De doelen van het ministerie van VWS op het gebied van antibioticaresistentie zijn vertaald naar 12 taken voor de regionale zorgnetwerken. Met onderstaande 8 activiteiten geeft GAIN uitvoering aan de 12 taken.

Thema 1. Langdurige zorg en audits

Thema 2. Thuiszorg

Thema 3. Transmurale werkafspraken

Thema 4. Onderwijs en deskundigheidsbevordering

Thema 5. Screening lange liggers

Thema 6. Netwerk in beeld en actief

Thema 7. Verbeteren voorschrijfgedrag huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Thema 8. Stimuleringsfonds